Giảm giá!

ĐÙI DÊ ĐÚT LÒ (theo kg – đặt trước 2 tiếng)

500.000

Mô tả

Người Việt mình dường như có một đam mê mạnh mẽ với DÊ nhỉ… cứ chiều chiều dạo quanh các quán dê khắp Sài Gòn thì quán dê nào cũng tấp nập. Ấy thế, biết bao nhiêu con dê thì ngon nhất vẫn chỉ là 1 con có 4 đùi dê.

Với gia vị ngon và hấp dẫn pha lẫn vị dê đút lò quay với thời gian hơn 1 tiếng … chờ độ nóng của lò làm tan chảy gia vị để hòa lẫn vào đùi dê để tạo nên mùi vị cực kỳ cực kỳ …. đam mê …

¥¥¥¥¥¥¥¥

🥰 #REVIEW Đ͟Ù͟I͟ ͟D͟Ê͟ ͟Q͟U͟A͟Y͟ ͟K͟I͟Ể͟U͟ ͟Â͟U͟ 𝐧𝐡à 𝐞𝐦 𝐧𝐡𝐚! 🥰
“𝐃𝐞̂ 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨́𝐧 𝐚̆𝐧 𝐛𝐢̀𝐧𝐡 𝐝𝐚̂𝐧 𝐪𝐮𝐞𝐧 𝐭𝐡𝐮𝐨̣̂𝐜 , 𝐭𝐮𝐲 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐧 #Đ𝐔̀𝐈_𝐃𝐄̂ 𝐥𝐚̣𝐢 𝐥𝐚̀ 𝐱𝐚 𝐱𝐢̉ 𝐯𝐢̀ 𝐠𝐢𝐚́ 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐚𝐨 – đ𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐯𝐢̀ 𝟏 𝐜𝐨𝐧 𝐝𝐞̂ 𝐜𝐨́ 𝟒 đ𝐮̀𝐢 𝐭𝐡𝐨̂𝐢. 𝐍𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐨𝐧 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐥𝐚̀ 𝐨̛̉ 𝟒 đ𝐮̀𝐢 𝐧𝐚̀𝐲, đ𝐚̣̆𝐜 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐥𝐚̀ 𝟐 đ𝐮̀𝐢 𝐬𝐚𝐮. 👍
𝐕𝐢̀ đ𝐚𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐦𝐚̃𝐢 𝐧𝐞̂𝐧 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̉ 𝐨𝐫𝐝𝐞𝐫 𝐯𝐞̂̀ 𝐚̆𝐧 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐤𝐡𝐢 𝐡𝐞̂́𝐭 𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡. 𝐇𝐨̂𝐦 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐠𝐢𝐚́ đ𝐚̃ 𝐤𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐦𝐚̃𝐢 𝐫𝐨̂̀𝐢, 𝐧𝐚̀𝐲 𝐥𝐚̣𝐢 𝐜𝐨̀𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐭𝐮̣𝐜 𝐠𝐢𝐚̉𝐦 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝐧𝐮̛̃𝐚 𝐯𝐢̀ 𝐜𝐡𝐚̣𝐲 𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐢 𝐚̂𝐧 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠. 🥰
𝐍𝐡𝐚̀ 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 đ𝐨́𝐧𝐠 𝐠𝐨́𝐢 𝐤𝐡𝐚́ 𝐨𝐤. Đ𝐮̀𝐢 𝐝𝐞̂ 𝐪𝐮𝐚𝐲 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐜𝐚́𝐢 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐛𝐨̣𝐜 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚̂́𝐲 𝐛𝐚̣𝐜 𝐠𝐢𝐮̛̃ 𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐧𝐞̂𝐧 𝐠𝐢𝐚𝐨 đ𝐞̂́𝐧 𝐧𝐨̛𝐢 𝐯𝐚̂̃𝐧 𝐜𝐨̀𝐧 𝐧𝐨́𝐧𝐠 𝐡𝐨̂̉𝐢. Đ𝐢 𝐤𝐞̀𝐦 𝐜𝐨́ 𝐜𝐚́𝐜 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 𝐫𝐚𝐮 𝐜𝐮̉ 𝐪𝐮𝐚̉ 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐛𝐚̆́𝐩 𝐌𝐲̃, 𝐤𝐡𝐨𝐚𝐢 𝐭𝐚̂𝐲 𝐬𝐨́𝐜 𝐦𝐮𝐨̂́𝐢, 𝐜𝐚̀ 𝐭𝐢́𝐦, 𝐦𝐮̛𝐨̛́𝐩 𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐫𝐚𝐮 𝐫𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜 𝐥𝐨𝐚̣𝐢. 🥒🌽🥔
𝐍𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐬𝐨̂́𝐭 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐜𝐨́ 𝟑 𝐥𝐨𝐚̣𝐢: 𝐬𝐨̂́𝐭 𝐀̂𝐮 – 𝐯𝐢̣ 𝐤𝐡𝐚́ 𝐧𝐠𝐨𝐧, đ𝐮́𝐧𝐠 𝐤𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐜𝐚́𝐜 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐀̂𝐮 𝐜𝐡𝐞̂́ 𝐛𝐢𝐞̂́𝐧: 𝐛𝐞́𝐨 𝐛𝐞́𝐨, 𝐯𝐢̣ 𝐭𝐢𝐞̂𝐮 𝐭𝐡𝐨̛𝐦 𝐭𝐡𝐨̛𝐦 / 𝐂𝐡𝐚𝐨 – 𝐩𝐡𝐚 𝐯𝐮̛̀𝐚 𝐯𝐢̣ 𝐤𝐞̀𝐦 𝐬𝐚𝐭𝐞, 𝐦𝐨́𝐧 𝐧𝐚̀𝐲 đ𝐢 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐝𝐞̂ 𝐥𝐚̀ 𝟏 𝐛𝐨̣̂ 𝐫𝐨̂̀𝐢 / 𝐌𝐮𝐨̂́𝐢 𝐨̛́𝐭 𝐡𝐨̣̂𝐭 – 𝐦𝐨́𝐧 𝐧𝐚̀𝐲 𝐥𝐚̀ 𝐝𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐦𝐚̂́𝐲 𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐢́𝐜𝐡 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐮 𝐤𝐢𝐞̂̉𝐮 #𝐌𝐎̣̂𝐂 đ𝐚̂𝐲! 🍻
𝐓𝐡𝐞𝐨 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐜𝐮̉𝐚 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 đ𝐮̀𝐢 đ𝐞̂̉ 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐝𝐮̀𝐧𝐠 𝐥𝐮́𝐜 𝐧𝐚̀𝐨 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐜𝐚̆́𝐭 𝐭𝐡𝐢̣𝐭 𝐥𝐮́𝐜 đ𝐨́, 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐞̂𝐧 𝐜𝐚̆́𝐭 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 đ𝐞̂̉ 𝐥𝐚̂𝐮 𝐛𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐨𝐚̀𝐢 𝐬𝐞̃ 𝐛𝐢̣ 𝐧𝐠𝐮𝐨̣̂𝐢, 𝐬𝐚̆𝐧 𝐭𝐡𝐢̣𝐭 𝐯𝐚̀ 𝐤𝐡𝐨̂ 𝐧𝐞̂𝐧 𝐬𝐞̃ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐚̉𝐦 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐯𝐢̣ 𝐧𝐠𝐨̣𝐭, 𝐭𝐡𝐨̛𝐦 𝐜𝐮̉𝐚 𝐭𝐡𝐢̣𝐭 đ𝐮̀𝐢 𝐝𝐞̂. 𝐂𝐚́𝐜 𝐛𝐚̣𝐧 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐜𝐚̆́𝐭 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐮̣𝐜 𝐯𝐮𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐛𝐨̀ 𝐥𝐮́𝐜 𝐥𝐚̆́𝐜, 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐜𝐚̆́𝐭 𝐥𝐚́𝐭 𝐦𝐨̉𝐧𝐠 đ𝐞̂̉ 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐭𝐮̛̀ 𝐭𝐮̛̀ 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐤𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐜𝐚́𝐜 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐀̂𝐔.
𝐐𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝐥𝐚̀ 𝐡𝐚̃𝐲 𝐜𝐡𝐚̂́𝐦 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐭𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 𝐬𝐨̂́𝐭 𝐦𝐨̣̂𝐭 đ𝐞̂̉ 𝐭𝐡𝐮̛̉ 𝐯𝐢̣ 𝐯𝐚̀ 𝐝𝐮̀𝐧𝐠 𝐤𝐞̀𝐦 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐜𝐚́𝐜 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 𝐫𝐚𝐮. 𝐁𝐚̆́𝐭 đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐮̛̀ đ𝐚̂𝐲 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐚̀𝐧 #𝐄𝐍𝐉𝐎𝐘 đ𝐚̂̀𝐲 𝐭𝐡𝐢 𝐯𝐢̣ 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐭𝐡𝐨𝐚 𝐯𝐚̆𝐧 𝐡𝐨́𝐚 𝐀̂𝐔 – 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐓 𝐧𝐡𝐞́!
𝐇𝐚̃𝐲 𝐨𝐫𝐝𝐞𝐫 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐧𝐡𝐞́! 𝐌𝐢̀𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢̃ 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐱𝐮̛́𝐧𝐠 đ𝐚́𝐧𝐠 đ𝐞̂̉ 𝐚̆𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐝𝐮̀ 𝐧𝐞̂́𝐮 𝐡𝐞̂́𝐭 𝐤𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐦𝐚̃𝐢 𝐯𝐚̂̃𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨́𝐧 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐨𝐤 𝐧𝐞̂𝐧 𝐝𝐮̀𝐧𝐠 đ𝐨́!
********
👉 Ưu đãi chỉ còn #500k/kg – Đùi nhỏ có size 1.3 – 1.7kg & Đùi lớn – size 1.8-2.2kg

Hãy đặt hàng và cùng thưởng thức nhé!